Kütüphane


Bazı kitapların basım ve dizgi tarihleri eski olduğundan orijinal dijital kopyaları elimizde bulunmamaktadır. Kitapların dijital ortama aktarılması aşamasında bazı eksiklikler ile imla ve yazım hataları olabilir. Kontrol ve dizgi süreci devam etmektedir. Bu nedenle kaynak ve referans kullanımlarınızda basılmış orijinal kitapları referans almanızı rica ederiz.Hz. Bahaullah'ın Eserleri


Saklı SözlerHz. Bahaullah tarafından 1858 yıllarında Dicle Nehri kıyılarında nazil olan bu eser insan ruhunun kurtuluşu için yüce bir anıt gibi durur. İçindeki ayetler, karanlık ve materyalist dünyada kaybolmuş insanların gözlerini aydınlatarak onların Mevlalarına ulaşacak yolu görmelerini sağlar.

İkan KitabıHz. Bahaullah, en önemli eserlerinden biri olan İkan Kitabı'nda İlahi Emrin ispatında Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve diğer semavî kitaplarda, bu Zuhura ait delileri açıklamıştır. Hz. Şevki Efendi bu eserin önemini "Hz. Bahaullah'ın Zuhur Okyanusunun dalgalarının getirdiği eşsiz hazineler arasında, İkan Kitabı en başta gelmektedir" ifadesi ile tarif etmiştir. Hz. Bahaullah bu eserde, önce geçmiş Tanrı Elçilerinden bahseder, Onların hayatlarını anlatır, çektikleri ızdırapların portresini çizer, Onların görevlerinin gerçeğini ortaya koyar ve Onların getirdikleri Emirlerin ortak yönlerini tarif eder. Kitabın sonuna doğru Hz. Bab'dan ve O'nun getirdiği Mesaj'dan bahseder.

Hz. Bahaullah'ın SesiHz. Bahaullah’ın çeşitli zamanlarda çeşitli konularla ilgili vahyedilmiş levihlerinin derlemesidir.

Hz. Bahaullah'ın LevihleriBahai Dini'nin kurucusu Hz. Bahaullah tarafından çeşitli zamanlarda kaleme alınmış yirmi beş levhi içeren bir eserdir.

Ordular Rabbi'nin ÇağrısıBu eser Hz. Bahaullah'ın devrin dünya liderlerine hitaben 1868 ile 1870 tarihleri arasında kaleme almış olduğu belli başlı levihleri içermektedir. Hz. Bahaullah bu levihlerde ilahi misyonunu ilan eder, Emri'nin temel prensiplerini açıklar ve halkların kaderlerini ellerinde tutan tüm liderlere adil bir yönetim düzeninin ölçütlerini verir.

Yedi Vadi ve Dört VadiHz. Bahaullah'a ait olan bu eser Zuhuru'nun en mistik ve şairane çalışması olarak kabul edilmektedir. Ruhları sarsıp uyandıran ve inananların karakterlerini değiştiren bu eserde Hz. Bahaullah ruhun Tanrı yakınına varışında seyretmek zorunda olduğu aşamaları tanımlamaktadır.

Birlik ÇadırıBu kitap Hz. Bahaullah tarafından devrin önde gelen Zerdüştilerinden Manikçi Sahip ve o günlerde Manikçi Sahip’in kâtipliğini yapmakta olan ünlü ve seçkin Bahai âlimi Mirza Ebu’l-Fazıl’a hitaben Akka’da kaleme alınmış olan iki levih, Zerdüşti iken daha sonra Bahai olan Üstad Civan-Merd’e hitaben yazılan bir levih ve nihayet yine Zerdüştilikten gelen Bahailere hitaben yazılan iki ayrı levih olmak üzere toplam beş levihten oluşur. Bu levihlerde Hz. Bahaullah’ın iddiasının evrenselliği, insanların “yaşadıkları asrın gerekleri ile yakından ilgilenmeleri” ve dinlerin birliği anlayışı çarpıcı bir şekilde vurgulanırken, Hz. Bahaullah’ın Kendisinden asırlar önce aynı topraklarda ortaya çıkmış olan başka bir dinin taraftarlarına gösterdiği sevgi dolu kılavuzluğun işaretlerini de görmekteyiz.

İlahi Sırların CevherleriHz. Bahaullah’ın yüce kaleminin ilk eserlerinden olan İlahi Sırların Cevherleri Bağdat’ta, Hz. Bahaullah’ın ilahi misyonunu alenen ilan etmesinden önceki bir dönemde nazil olmuştur. Bu risale Hz. Bahaullah’ın sözleriyle “Vaat edilen Mehdi’nin nasıl Ali Muhammed’e (Hz. Bab) dönüştüğünü soran bir arayıcıya yanıt olarak yazılmıştır.” Hz. Bahaullah bu eserinde ilahi vahyin sürekliliği, geçmiş Tanrı Elçileri’ne yöneltilen itirazların nedenleri ve ilahi metinlerin kelime anlamlarıyla anlaşılmasının yarattığı tehlikeler gibi konuları açıklarken Kendi misyonunu da ima etmektedir.

Kurdunoğlu RisalesiHz. Bahaullah’ın vefatından yaklaşık 1 yıl önce nazil olan bu risale tarihi gerçekler ışığında Bahai Dini’nin belli başlı konularını açıklar. Bu eser, Hz. Bahaullah'ın kaleminden nazil olan temel bazı eserlerin bir özeti mahiyetindedir.

Kutsal VasiyetnamelerHz. Bahaullah’ın ve Hz. Abdülbaha’nın Ahit ve Misakı'nın korunmasını ve devamlılığını sağlayan, Tanrı Mazharı ve O’nun resmi halefi tarafından kaleme alınmaları nedeniyle dinler tarihinde benzeri olmayan vasiyetnamelerini içeren bir eserdir.

Hz. Abdülbaha'nın Eserleri

Hz. Abdülbaha'nın Yazılarından SeçmelerHz. Abdülbaha, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini, insan birliği ve genel barışın gereğini üniversitelerde, kiliselerde, sinegoglarda ve çeşitli kurumların toplantı salonlarında yaptığı konuşmalarla açıklamıştır. Bu eser, bu konuşmaların bazı bölümlerinin derlemelerini içermektedir.

Bazı Sorulara CevaplarBahai İnancı'nın temel öğretileri hakkında Amerikalı yazar Laura Clifford Barney'in sorularına Hz. Abdülbaha'nın verdiği yanıtların derlendiği eserdir. Derleme daha sonra Hz. Abdülbaha'nın onayı alınarak yayınlanmıştır. Bu eser, İlahi Zuhur'un önemi ve geçmiş tüm peygamberlerin birliği konularına açıklık kazandırmaktadır.

Sevgiden BirliğeBu eser, 1911-1913 yıllarında Hz. Abdülbaha'nın Avrupa ve Amerika'daki seyahatler esnasında yaptığı konuşmalardan oluşan bir derlemedir. Günümüzde eksikliğini duyduğumuz, insanlar arasındaki sevginin dünya bunalımını çözebilecek güçte olduğu ve ancak sevgi vasıtasıyla birlik ve kardeşliğe, karşılıklı anlayış ve dostluğa ulaşılacağı gerçeğini irdelemektedir.

Kutsal VasiyetnamelerHz. Bahaullah’ın ve Hz. Abdülbaha’nın Ahit ve Misakı'nın korunmasını ve devamlılığını sağlayan, Tanrı Mazharı ve O’nun resmi halefi tarafından kaleme alınmaları nedeniyle dinler tarihinde benzeri olmayan vasiyetnamelerini içeren bir eserdir.

Hz. Şevki Efendi'nin Eserleri

Bahai Dini'nin 1. Yüz YılıBu kitap, aşinası olmadığımız bir tema üzerinde yazılmış olan zamanımızın bir tarihidir; sevgi, mutluluk, görüş ve güç ile dolu, kazanılan zaferleri ve gelecekteki daha büyük başarıları anlatan bir tarih; içindeki kapkaranlık facialara rağmen, kitabın sonunda insanlığı zalim ve soğuk bir gelecekle karşı karşıya bırakmayan, kaçınılmaz bir mukadderatın yüksek yolundaki gölgelerden, vaat edilen ebedi barış şehrinin açık kapılarına doğru ilerlediğini gösteriyor.

Vaat Edilen Gün GeldiBahai Dini’nin Velisi Hz. Şevki Efendi tarafından 1941’de kaleme alınan, 19. ve 20. yüzyılda yaşanan olaylar hakkında bambaşka bir anlayışın penceresini açarken günümüze ve geleceğe ışık tutan Vaat Edilen Gün Geldi, Hz. Bahaullah’ın Zuhuru ile birlikte dünya düzeninin nasıl altüst olmakta olduğunu ilahi yazılar ışığında inceler, insanlığın kökten bir değişim gerçekleştirene dek yaşaması kaçınılmaz olan olağanüstü sıkıntıları eşsiz bir bakış açısıyla analiz eder ve umutsuzluk içindeki dünyaya Tanrı’nın kullarını asla terk etmeyeceği sözünü verir.

Hz. Bahaullah'ın Dünya Düzeni Hakkında MektuplarHz. Şevki Efendi bu olağanüstü yazılarında, kurulması Bahai Dini’nin başlıca amacı olan ilahi medeniyetin eşsiz unsurlarını ele almakta ve Bahai Dini’nin insanlığın toplumsal evrimindeki rolü hakkında net bir vizyon sunmaktadır. Mektuplarda, kendi eşsiz üslubuyla, dünyanın içinde bulunduğu dönemin özelliklerini tarif etmekte, Hz. Bahaullah’ın yeni bir barış ve birlik çağı başlatma kudretine sahip öğretilerine değinmekte ve Bahai idari düzeninin, ortaya çıkacak dünya medeniyetinin çekirdeği ve modeli olduğunu açıkça göz önüne sermektedir.

İlahi Adaletin Gelişi
Hz. Şevki Efendi'nin The Advent of Divine Justice adıyla bilinen çok önemli eseri "İlahi Adaletin Gelişi", nihayet Türkçe olarak okuyucularla buluşmaktadır. Bu eser, Emrin Velisi'nce 1938 yılının Aralık ayında, yani II. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde kaleme alınan uzun bir mektuptur. Kuzey Amerika'daki Bahai Toplumuna muhatap olarak yazılmışsa da aslında, tüm dünya Bahailerine yol gösterici bir kaynaktır; tüm Bahai toplumlarının hem birey hem toplum seviyesinde benimsemesi ve hayata geçirmesi gereken üç ruhani koşula özellikle atıfta bulunur: Ahlaki doğruluk, mutlak iffet ve taassuptan tamamen arınmışlık. Eser ayrıca, Bahai Dini hakkında ve Emrin Merkezi Şahsiyetleri hakkında eşsiz açıklamalar ve bunun yanı sıra Kutsal Yazılar'dan çok sayıda ilham verici alıntıları içermektedir.

Diğer Eserler

Bahai Dini - Tarihi, Öğretileri ve Toplumsal ÇalışmalarıBu kitap, tarihi açıdan ülkemizle çok yakın ilişkisi olan Bahai Dini hakkında Türkiye kamuoyuna bilgi vermek üzere Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği tarafından hazırlanmıştır. İki asra yaklaşan tarihi, zengin literatürü ve kendisine özgü birçok özelliği ile detaylı ve titiz bir incelemeyi hak eden bu İnancı, bir kitabın sınırlı sayfalarında her yönüyle anlatmanın imkânsızlığı açıktır. Tarafımızdan hazırlanan bu kitabın temel hedefi, okuyucuların Bahai Dini hakkında genel fikir sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır.

Dua KitabıHz. Bab, Hz. Bahaullah, Hz. Abdülbaha ve Hz. Şevki Efendi’nin çeşitli dualarını ve levihlerini içeren bir eserdir.

Tek Bir Ortak İnançNisan 2002’de, Bahai Dünya Merkezi, hizipçi nefret duyguları hastalığının, eğer kararlı bir şekilde kontrol edilmezse, dünyanın az sayıda kesimlerinin etkisinden uzak durabileceği yıkıcı sonuçların habercisi olduğunun farkındalığı ile dünyanın dini liderlerine bu açık mektupla hitap etti. Mektup, dinler arası hareketin, başlangıcındaki erken bir noktadan beri Bahailerin katkıda bulunmaya çabalamış oldukları başarılarını takdirle kabul etmiştir. Bununla birlikte, “Şunu açık ve samimi olarak söylememiz gerektiğini hissediyoruz ki dinsel kriz, insanlığa ıstırap veren başka önyargılar konusunda olduğu kadar ciddiyetle ele alınacaksa, örgütlü din, uzak bir geçmişten miras alınmış sabit fikirlerin üstüne çıkıp onları alt edebilmek için yeterli bir cesareti kendinde bulmalıdır” şeklinde seslenmiştir. Daha çok makale niteliğini taşıyan bu kitap, her şeyden fazla, dinsel liderliğin dürüstçe ve daha fazla kaçamağa başvurmaksızın Tanrı’nın bir olduğu ve tüm kültürel ifade çeşitliliğinin ve insani izahların ötesinde dinin de aynı şekilde bir olduğu gerçeğinin belirtileriyle yüzleşmesinin zamanının geldiğine dair Bahai Dünya Merkezinin kanaatini ifade etmektedir.

Yeni BahçeBu eser Bahai öğretilerini ve içerdikleri manayı detaylıca irdeleyen bir derlemedir.

Nebil TarihiBahai Dini'nin tarihini dile getiren ve asıl yazarının lakabıyla meşhur olan "Nebil Tarihi", Hz. Bab'ın Zuhurundan, Hz. Bahaullah'ın Bağdat'a sürgün edildiği zamana kadar gerçekleşen belli başlı olayları ve ilk iman eden kişilerin öyküsünü içine almaktadır.

Hz. Bahaullah'ın Zuhuru IDört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah'ın Zuhurunu anlatmaktadır. Birinci cilt 1853-1863 yılları arasında Hz. Bahaullah'ın Irak'ta geçirdiği on yıllık ikameti süresinde nazil olan kutsal yazıları ve Bahai Dini'nin doğuşuna tekabül eden o dönemde gerçekleşen tarihi olayları içermektedir.

Hz. Bahaullah'ın Zuhuru II
Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah'ın Zuhurunu anlatmaktadır. İkinci cilt 1863-1868 yılları arasında Hz. Bahaullah'ın İstanbul ve Edirne'de bulunduğu dönemde nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.

Hz. Bahaullah'ın Zuhuru III
Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah'ın Zuhurunu anlatmaktadır. Üçüncü cilt Hz. Bahaullah’ın Akka’daki görevinin ilk dokuz yılını (1868-1877) içine alır. Eser, bu ulu Zuhura kısa bir bakış atarak o dönemde nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.

Hz. Bahaullah'ın Zuhuru IV
Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah'ın Zuhurunu anlatmaktadır. Dördüncü cilt, 1877 yılından başlayarak Hz. Bahaullah'ın 1892 yılında vefat edene kadar Kutsal Topraklar'da geçirdiği son yıllarda nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.

Anneler, Babalar ve ÇocuklarAnne ve babaların sıklıkla başvurabilecekleri bir el kitabı niteliğinde olan bu eser, çocuk yetiştirmeye dair uygulamaya yönelik tavsiyeler içermektedir. Kitabın yazarı, günlük hayatın zorlukları ile mücadele ederken çocuk yetiştirmede Bahai öğretilerinin nasıl uygulanabileceğine dair paylaşımlarda bulunmaktadır.

Işığın YüzyılıYirminci yüzyılın bitimi Bahailere eşsiz bir bakış noktası sağlamaktadır. Geçmiş yüzyıl boyunca dünyamız daha önceki tarihinde olandan çok daha büyük değişimler geçirmiştir, ancak bu değişimler şimdiki neslin büyük bir bölümü tarafından pek az anlaşılmıştır. Bahai Dünya Merkezi tarafından 2001 yılında hazırlanan bu eser, bu iki süreci ve aralarındaki ilişkiyi Bahai öğretilerinin bakışı ile yeniden gözden geçirmektedir.

İnsan Ruhu ve Ruhun ÖlümsüzlüğüBu eser, “ruh” kavramına alışılagelmiş düşünce tarzının dışında çağdaş ve mantıksal bir yaklaşım getirmektedir. Felsefe, şiir ve şarkılarda çokça kullanılan ve eski çağlardan beri anlam ve içerik olarak esrarengizliğini koruyan “ruh” kavramı üzerine çarpıcı bir görüşle, yeni boyutlarda geniş açıklamalar yapmaktadır.

Geleceği Kim YazıyorBahai Uluslararası Toplumu (BIC - Baha'i International Community)tarafından kaleme alınan bu eser, yakın geçmişimizi materyalist değil ruhani bir süreç açısından incelemektedir.

Hz. BahaullahBu eser, Hz. Bahaullah'ın yaşamının ve kutsal eserlerinin günümüze dek yapmış olduğu ve olgunluk seviyesine ulaşmış bir insanlığın üzerinde ileriye dönük yaratacağı etkiyi incelemektedir.

Vaat Edilen Dünya BarışıBahai Dünya Merkezi'nin tüm dünya insanlarına hitaben kaleme aldığı bu eserde dünya barışının sadece mümkün olmakla kalmayıp aynı zamanda kaçınılmaz olduğu gerçeği detaylı bir biçimde ele alınmaktadır.