“Yaşadığınız asrın gerekleri ile yakından alakadar olunuz, onun icapları üzerinde düşününüz.”

– Bahai Yazıları

Bahai Yazıları dinin, hem bireysel gelişim hem de toplumun geniş kapsamlı ilerlemesine katkıda bulunmak için çok etkili bir dürtü olduğunu öğretir. Bu nedenle din, sadece bir dizi inanç, ritüel ve ibadet şekilleri olarak görülmez. Din bilakis, etkileşimin ve düzenin yeni modellerinin ortaya çıktığı geniş toplumun ve hem kalp hem de zihin seviyesinde bireyin dönüşümünü meydana getirmeye muktedir olan ruhani güçler için bir vasıta olarak anlaşılmaktadır.

Dine dair bu bakışla dünyanın her yerindeki Bahailer, bulundukları toplumların karşı karşıya olduğu meydan okumaların üstesinden gelmek için yerel, milli ve Birleşmiş Milletlerdeki temsilciliğiyle uluslararası seviyelerde çaba göstermektedir. Nitekim Hz. Bahaullah şöyle buyurmuştur: “Yaşadığınız asrın gerekleri ile yakından alakadar olunuz, onun icapları üzerinde düşününüz.” Bu nedenle Bahailer her ne kadar yaşadıkları ülkelerin bekası, esenliği ve iyiliği için gayret gösterseler de toplumdaki yaygın konularla ilgilenmek sadece bir vatandaşlık görevi olmanın ötesine geçer ve daha ziyade inançlarını ortaya koymanın bir ifadesidir.

Bu inanç ve vizyonla toplumsal sorunların çözümüne dair arayışlarda ve diyaloglarda Bahailer de yer alır ve Bahai Yazılarını hayata geçirerek elde ettikleri deneyim ve öğrenmeleri insanlığın önünde yer alan, yoksulluk, cinsiyet eşitsizliği, göç, insan hakları, eğitim, çevre ve iklim gibi birçok meselenin çözümüne bir katkı olarak paylaşırlar. Tüm insanlık olarak ilgilenmemiz gereken bu konularla ilgili konferanslara, seminerlere, panellere katılır ve ilgili konuların aktörleri olan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparlar.

Kadın Erkek Eşitliğine Doğru İlerleme

Bahai İnancı’nın en önemli öğretilerinden biri kadın erkek eşitliğidir ve Bahailere göre dünya barışının kurulmasının en önemli önkoşulu bu prensibin hayata geçirilmesidir.

Kadın erkek eşitliği prensibi, İnancın ilk yıllarından itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bahailer günlük hayatlarında, aile ortamında, bireysel ilişkilerinde, iş yaşantılarında ve Bahailiğin idari kurumlarında bu prensibi uygulamaya çaba göstermiş ve toplumun birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Kadın erkek eşitliğine doğru ilerlemek için gösterilen çabalar sadece bireysel ve yerel çapta değil, milli ve uluslararası çapta da gerçekleştirilmektedir.

Bahai Uluslararası Toplumu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi, altmış yılı aşkın bir süredir kadınların gelişimi ve cinsiyet eşitliği için çalışmalar sürdürmektedir. Bu amaçla BM’nin Kadının Statüsü Komisyonu’nun oturumlarına fiilen katılıp katkıda bulunmuş, cinsiyet mekanizmalarını geliştirmiş, kadın konulu konferanslarında yönlendirici görevler almış ve tüm milli programlarını ve girişimlerini desteklemiştir.

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Günümüzde cinsiyet eşitliğinin önemi birçok kişi ve kuruluş tarafından iyice anlaşıldığı ve buna yönelik çalışmalar için ortam çok elverişli ve hazır hale geldiği için Türkiye Bahai toplumu da bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bahailer bu amaçla mümkün olduğu kadar çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kurumlarla bir araya gelip düşünce seviyesinde katkılarını sunmakta, işbirliği yapılabilecek alanlarda omuz omuza toplumumuza katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Bahai toplumu ayrıca bu yöndeki farkındalığını ve anlayışını geliştirerek hem günlük konuşmalarında hem de panel, seminer gibi daha kurumsal ortamlarda kadın erkek eşitliğinin ilerletilmesine dair deneyimlerini ve öğrenmelerini paylaşmakta, politika ve düşünce üretilen yerlerdeki kişilere görüşlerini resmi yollarla iletmektedir.

Türkiye Bahai Toplumunun kadın erkek eşitliği ile ilgili vizyonunu ve ilkelerini daha detaylı incelemek için kadinerkekesitligi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu konuda işbirliği yapmak için iletişim: disiliskiler@bahaitr.org